ఆడుతు పాడుతు పనిచేస్తుంటే

29, ఆగస్టు 2016, సోమవారంఆడుతు పాడుతు పనిచేస్తుంటే

      

ఆడుతు పాడుతు పనిచేస్తుంటే
అలుపు సొలుపేమున్నది
ఇద్దరమొకటై చేయి కలిపితే
ఎదురేమున్నది మనకు కొదవేమున్నది

ఆడుతు పాడుతు పనిచేస్తుంటే
అలుపు సొలుపేమున్నది
ఇద్దరమొకటై చేయి కలిపితే
ఎదురేమున్నది మనకు కొదవేమున్నది

ఒంపులు తిరిగి వయ్యారంగా
ఊపుతు విసరుతు తోడేస్తుంటే
ఒంపులు తిరిగి వయ్యారంగా
ఊపుతు విసరుతు తోడేస్తుంటే

నీ గాజులు ఘల్లని మోగుతుంటే
నా మనసు ఝల్లుమంటున్నదీ
నా మనసు ఝల్లుమంటున్నదీ

ఆడుతు పాడుతు పని చేస్తుంటే
అలుపు సొలుపేమున్నది
ఇద్దరమొకటై చేయి కలిపితే
ఎదురేమున్నది మనకు కొదవేమున్నది

తీరని కోరికలూరింపంగా
ఓరకంట నను చూస్తూ ఉంటే
తీరని కోరికలూరింపంగా
ఓరకంట నను చూస్తూ ఉంటే

చిలిపి నవ్వులు చిందులు తొక్కి
సిగ్గు ముంచుకొస్తున్నదీ
నును సిగ్గు ముంచుకొస్తున్నదీ

ఆడతు పాడుతు పని చేస్తుంటే
అలుపు సొలుపేమున్నది
ఇద్దరమొకటై చేయి కలిపితే
ఎదురేమున్నది మనకు కొదవేమున్నది

చెదరి జారిన కుంకుమ రేఖలు
పెదవులపైన మెరుస్తు ఉంటే
చెదరి జారిన కుంకుమ రేఖలు
పెదవులపైన మెరుస్తు ఉంటే

తియ్యని తలపులు నాలో ఏమో
తియ్యని తలపులు నాలో ఏమో
తికమక చేస్తూ ఉన్నవి
అహ తిక మక చేస్తూ ఉన్నవి

ఆడుపాడుతు పని చేస్తుంటే
అలుపుసొలుపేమున్నది
ఇద్దరమొకటై చేయి కలిపితే
ఎదురేమున్నది మనకు కొదవేమున్నది

మాటల్లో మోమాటం నిలిపి
రాగంలో అనురాగం కలిపి
మాటల్లో మోమాటం నిలిపి
రాగంలో అనురాగం కలిపి

పాట పాడుతుంటే నామది
పరవశమైపోతున్నదీ
పరవశమైపోతున్నదీ ఆ....

ఆడతు పాడుతు పని చేస్తుంటే
అలుపు సొలుపేమున్నది
ఇద్దరమొకటై చేయి కలిపితే
ఎదురేమున్నది మనకు కొదవేమున్నది


చిత్రం - తోడికోడళ్ళు (1957)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

పాటల పూదోట

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...