15, జులై 2018, ఆదివారం

అంతా భ్రాంతియేనా జీవితానా వెలుగింతేనాఅంతా భ్రాంతియేనా జీవితానా వెలుగింతేనా 
ఆశా నిరాశేనా మిగిలేది చింతేనాచిత్రం - దేవదాసు (1953) 
సంగీతం - సి.ఆర్. సుబ్బరామన్ 
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్) 
గానం - కె. రాణి 

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...