2, జూన్ 2011, గురువారం

ప్రతిరాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతిగాలి పైరగాలి


ప్రతిరాత్రి వసంత రాత్రి
చిత్రం - ఏకవీర (1969)
సంగీతం -  కె.వి.మహాదీవన్
రచన - దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం -  ఘంటసాల, S.P.బాలు

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...