28, జులై 2011, గురువారం

పాడవేల రాధికా ప్రణయ సుధాగీతికాపాడవేల రాధికా ప్రణయ సుధాగీతికా

  

చిత్రం - ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం -ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచయిత - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువాచెలికాడు నిన్నే...  
చిత్రం - కులగోత్రాలు(1962)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.  సుశీల

13, జులై 2011, బుధవారం

మనసున మల్లెల మాలలూగెనే....భానుమతి Hitsమనసున మల్లెల మాలలూగెనే 
కన్నుల వెన్నెల డోలలూగెనే 
ఎంతహాయి రేయి నిండెనో 
ఎన్నినాళ్ళకీ బ్రతుకు పండెనో..
పిలచినా బిగువటరా ఔరౌర
చెలువలు తామే వలచి వచ్చినా
పిలచినా బిగువటరా రౌ
ఆకాశ వీధిలో హాయిగా ఎగిరేవు
దేశ దేశాలన్నీ తిరిగి చూసేవు
ఏడ తానున్నాడో బావ జాడ తెలిసిన పోయిరావా
అందాల మేఘమాలా అందాల మేఘమాల

ఎందుకోయీ తోటమాలీ అంతులేని యాతనా
ఇందుకేనా నీవు చేసే పూజలన్నీ తపోధనా


సావిరహే తవదీనా రాధా సావిరహే తవదీనా రాధా
Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...