25, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

ఈ నాటి ఈ హాయి కల కాదోయి నిజమోయి ఈనాటి ఈ హాయి కల కాదోయి నిజమోయి
సినిమా - జయ సింహ 
రచన - సముద్రాల 
సంగీతం - T .V. రాజు 
గానం - ఘంటసాల, P. లీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...