8, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

సడిసేయకో గాలి సడిసేయబోకే


  సడిసేయకో గాలి సడిసేయబోకే




 

   సినిమా : రాజమకుటం (1960)
రచన: దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి
 సంగీతం :మాస్టర్ వేణు
గానం : పి.లీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...