29, జూన్ 2017, గురువారం

అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుందిఅమ్మాయే పుడుతుంది 
అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది 


చిత్రం - మంచివాడు (1974) 
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

27, జూన్ 2017, మంగళవారం

నీ లీల పాడెద దేవా ..నీ లీల పాడెద దేవా
మనవి ఆలించ వేడెద దేవా


చిత్రం - మురిపించే మువ్వలు (1962)
సంగీతం - ఎస్.ఎం.సుబ్బయ్య నాయుడు
గీతరచన -  ఆరుద్ర
గానం - S. జానకి

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

ఎగిరే గువ్వ ఏమంది విసిరే గాలి ఏమందిఎగిరే గువ్వ ఏమంది విసిరే గాలి ఏమంది
ప్రకృతిలోనా స్వేచ్ఛ కన్నా మిన్న లేనే లేదంది 


చిత్రం - మ౦చి రోజులు వచ్చాయి1972
సంగీతం - టి .చలపతి రావు
గీతరచన - సి.నారాయణరెడ్డి
గానం - పి .సుశీల23, జూన్ 2017, శుక్రవారం

నేలతో నీడ అన్నది నను తాకరాదనినేలతో నీడ అన్నది నను తాకరాదని 
పగటితో రేయి అన్నది నను తాకరాదని 

చిత్రం - మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - దాశరథి
గానం - ఘంటసాల

21, జూన్ 2017, బుధవారం

ఏమండీ... ఇటు చూడండిఏమండీ  ఇటు చూడండి 
ఒక్కసారి ఇటు చూశారంటే మీ సొమ్మేది పోదండి చిత్రం - మంచిమనిషి (1964)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల

19, జూన్ 2017, సోమవారం

అంతగా నను చూడకు వింతగా గురి చూడకుఅంతగా నను చూడకు 
వింతగా గురి చూడకు..  వేటాడకు 


చిత్రం - మంచిమనిషి (1964)
సంగీతం - రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

17, జూన్ 2017, శనివారం

హరిలో రంగ హరీ అమ్మాయిగారి పని హరిహరిలో రంగ హరీ
అమ్మాయిగారి పని హరి


 చిత్రం - మంచి మనుషులు (1974) 
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

15, జూన్ 2017, గురువారం

నీవు లేని నేను లేను నేను లేక నీవు లేవునీవు లేని నేను లేను నేను లేక నీవు లేవు 


చిత్రం -  మంచి మనుషులు (1974) 
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

13, జూన్ 2017, మంగళవారం

నిన్ను మరిచిపోవాలనీ అన్ని విడిచి వెళ్ళాలనీనిన్ను మరిచిపోవాలనీ 
అన్ని విడిచి వెళ్ళాలనీ


చిత్రం - మంచి మనుషులు (1974) 
సంగీతం -  కె.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - S.P.బాలు

11, జూన్ 2017, ఆదివారం

పట్టుకుంటే కందిపోవు పండు వంటి చిన్నదుంటేపట్టుకుంటే కందిపోవు 
పండు వంటి చిన్నదుంటే 


చిత్రం - మంచి మనసులు (1962)
సంగీతం -  కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - కొసరాజు
గానం -  ఘంటసాల, జమునారాణి

9, జూన్ 2017, శుక్రవారం

రావే నా చెలియా .. నా జీవన నవ మాధురి నీవే రావే నా చెలియా 
నా జీవన నవ మాధురి నీవే


 చిత్రం - మంచి మనసుకు మంచి రోజులు (1958) 
సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచ - సముద్రాల (జూనియర్) 
గానం - ఘంటసాల


7, జూన్ 2017, బుధవారం

మనసే అందాల బృందావనంమనసే అందాల బృందావనం 
 వేణు మాధవుని పేరే మధురామృతం  చిత్రం - మంచి కుటుంబం (1967) 
సంగీతం - కోదండపాణి 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - పి.సుశీల

5, జూన్ 2017, సోమవారం

చూచి చూచి కళ్ళు కాయలే కాచాయిచూచి చూచి కళ్ళు కాయలే కాచాయి
చుక్కలా నీ తండ్రి ఊడిపడ్డాడు


 చిత్రం - భార్యా భర్తలు (1961) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - శ్రీశ్రీ 
గానం - ఘంటసాల, జిక్కి


3, జూన్ 2017, శనివారం

ఎవరూ లేని చోటా ఇదిగో చిన్న మాటాఎవరూ లేని చోటా ఇదిగో చిన్న మాటా 


చిత్రం - మంచి కుటుంబం (1967)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

1, జూన్ 2017, గురువారం

అందమైన తీగకు పందిరుంటే చాలునుఅందమైన తీగకు పందిరుంటే  చాలును 
పైకి పైకి పాకుతుంది చినదానా


చిత్రం - భార్యా బిడ్డలు (1971)
సంగీతం -  కె.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం -  ఘంటసాల


Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...