31, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

తొలి వలపే తియ్యనిదీతొలి వలపే తియ్యనిదీచిత్రం - నీడలేని ఆడది (1974)
సంగీతం - సత్యం
గానం - S.P.బాలు,P.సుశీల

30, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

అందానికి అందానివై ఏనాటికి నా దానవైఅందానికి అందానివైచిత్రం - దత్త పుత్రుడు (1972)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - దాశరథి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

29, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

ఆడుతు పాడుతు పనిచేస్తుంటేఆడుతు పాడుతు పనిచేస్తుంటే

      

చిత్రం - తోడికోడళ్ళు (1957)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

28, ఆగస్టు 2016, ఆదివారం

చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగాచేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగాచిత్రం - తెనాలి రామకృష్ణ (1956)
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్- రామమూర్తి
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల

27, ఆగస్టు 2016, శనివారం

చందన చర్చిత నీలకళేబర పీతవసన వనమాలిచందన చర్చిత నీలకళేబరచిత్రం - తెనాలి రామకృష్ణ (1956)
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్-రామమూర్తి
గీతరచన - జయదేవుడు
గానం - P.సుశీల

26, ఆగస్టు 2016, శుక్రవారం

గాజులైతె తొడిగాడు నా రాజుగాజులైతె తొడిగాడు నా రాజు


చిత్రం - డాక్టర్ బాబు (1973)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - Dr.C.నారాయణరెడ్డి
గానం - P.సుశీల

25, ఆగస్టు 2016, గురువారం

నీవనుకున్నది నే కలగన్నది
నీవనుకున్నది నే కలగన్నది

చిత్రం - డాక్టర్ బాబు (1973)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - Dr.C.నారాయణరెడ్డి
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

24, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

మదిలోని నా స్వామి ఎదురాయె నేడుమదిలోని నా  స్వామి


చిత్రం - డాక్టర్ ఆనంద్ (1966)
సంగీతం - కే.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - Dr. C.నారాయణరెడ్డి 
గానం - P.సుశీల

23, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

నీలమోహనా రారానీలమోహనా రారా
    
   

చిత్రం - డాక్టర్ ఆనంద్ (1966)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం - P.సుశీల, బృందం

22, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

కలో నిజమో కమ్మని ఈ క్షణముకలో నిజమో కమ్మని ఈ క్షణము
చిత్రం - సంగీతలక్ష్మి(1966)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వర రావు 
గీతరచన - ఏడ్చురి  సుబ్రహ్మణ్యం 
గానం - ఘంటసాల,P. సుశీల

21, ఆగస్టు 2016, ఆదివారం

పాటకు పల్లవి ప్రాణం నా జీవనజీవం గానంపాటకు పల్లవి ప్రాణం
చిత్రం - సంగీతలక్ష్మి (1966)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

20, ఆగస్టు 2016, శనివారం

నీ నడకలు చూస్తే మనసౌతుందినీ నడకలు చూస్తే మనసౌతుంది
చిత్రం - టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క (1969)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన -  సినారె
గానం - S.P.బాలు

19, ఆగస్టు 2016, శుక్రవారం

కలలుకనే కమ్మని చిన్నారీకలలుకనే కమ్మని చిన్నారీ
చిత్రం - టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క (1969)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన - దాశరథి
గానం - S.P..బాలు, P.సుశీల

18, ఆగస్టు 2016, గురువారం

నువ్వూ.. నేనూ.. నడిచేది ఒకే బాట ఒకే బాటనువ్వూ.. నేనూ.. నడిచేది
చిత్రం - డబ్బుకు లోకం దాసోహం (1973)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

17, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

నిన్నే వలచితినోయి..నిన్నే వలచితినోయి..చిత్రం - పసిడి మనసులు (1970)
సంగీతం - అశ్వర్థామ
గీతరచన - ఉషశ్రీ
గానం - P.సుశీల

16, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

మన జన్మభూమి బంగారు భూమిమన జన్మభూమిచిత్రం - పాడిపంటలు (1976)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - మోదుకూరి జాన్సన్
గానం - S.P.బాలు

15, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

నేను నా దేశం పవిత్ర భారత దేశంనేను నా దేశం పవిత్ర భారత దేశంచిత్రం - నేను నా దేశం (1974)
సంగీతం -  సత్యం
గీతరచన - అంకిశ్రీ
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...